Adatvédelmi tájékoztató

A Triplet-Turn Korlátolt felelősségű Társaság

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I.       A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Triplet – Turn Kft. (székhelye:6782 Mórahalom, Béke u. 38., cégjegyzékszáma: 06 09 011492, adószáma: 14017360-2-06) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi- és kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

II.      Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő: az adatkezelést a Társaság, azaz a Triplet – Turn Kft. (székhelye:6782 Mórahalom, Béke u. 38., cégjegyzékszáma: 06 09 011492, adószáma: 14017360-2-06) végzi.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai

vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. Rendszer: az Adatkezelő interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége. Felhasználó: az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi, a III. pontban felsorolt adatait.

III.    A kezelt személyes adatok köre

3.1.      Az adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján (ti. a Társaság honlapján történő regisztráció a Társaság hírlevelének fogadására) a Társaság az alábbi adatokat kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, e-mail cím, IP cím (ezt kizárólag a regisztráció pillanatában) és a regisztráció dátuma.

3.2.      A Társaság különleges személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a Felhasználók a weboldalakon megosztanak, a Társaság tudomására juttatnak vagy adatbázisában rögzítenek, a Társaság azokat az észrevételt követően azonnal jogosult törölni.

3.3.      Jelen Szabályzat kizárólag a fentiekben megjelölt oldalakon a Társaság tudomására hozott adatokra terjed ki, irányelvei nem vonatkoznak azokra az esetekre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalakon vagy az oldalak közvetítésével.

3.4.      A Társaság szándékosan nem rögzít gyermekkel kapcsolatos vagy gyermekektől származó adatokat a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének hozzájárulása nélkül. 16. életévét be nem töltött személy esetén az adatkezeléshez minden esetben a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének írásos hozzájárulása szükséges.

IV.     A Társaság által kezelt további adatok köre

4.1.      A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie- t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A Társaság harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakkal, illetve külső adatszolgáltatókkal nem cserél sütiket.

4.2.      A hírlevelek elektronikus képeket, úgynevezett „web beacon”-öket tartalmazhatnak.

4.3.      A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket a Társaság illetve a Társaság tárhely szolgáltatójának rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag a Társaság ill. tárhely szolgáltató a fér hozzá.

V.      Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1.      Az Adatkezelésre a Társaság Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

5.2.      Az Adatkezelés célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, a Felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció megvalósítása. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. A Társaság a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.3.      A Felhasználó a regisztrálás során hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a regisztrációkor kötelezően megadandó adatait kezelje. A rögzített adatokat a Felhasználó bocsátja a Társaság rendelkezésére az annak weboldalán/oldalain a hírlevél történő feliratkozáskor és ezzel hozzá is járul a hírlevelek fogadásához.

5.4.      A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.5.      Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5.6.      A Társaság igyekszik minden tőle telhető lépést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt informatikai rendszerek biztonsága kifogástalan legyen, különös tekintettel az oldalakon tárolt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. A Társaság azonban rögzíti, hogy az oldalakat tartalmazó informatikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a tekintetben a mindenkori tárhely-szolgáltató vonható felelősségre.

5.7.      A www.tripletturn.hu weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, a Társaság által nem ellenőrzött weboldalakra, és más, a Társaság által nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget a Társaság weboldalaira. A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítson kapcsolódási lehetőséget, ahol a biztonsági és titoktartási iránymutatásával megegyező szintű védelem létezik. Amennyiben a Felhasználó elhagyja a Társaság weboldalait, a Társaság nem vállal felelősséget olyan információ biztonságáért, melyet a Felhasználó más weboldalakon ad meg.

VI.     Az Adatkezelés elvei

6.1.      Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

6.2.      Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

6.3.      Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

6.4.      Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VII.   A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

7.1.      A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.2.      A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

7.3.      A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

7.4.      A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.5.      A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

7.6.      Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.7.      A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az 5 jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

7.8.      A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

7.9.      A Társaság zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.10.    A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VIII.  Az Adatkezelés időtartama

8.1.      A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

8.2.      A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg – addig kezelhetőek a Társaság mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

8.3.      A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

IX.     Rendelkezés személyes adatokkal

9.1.      Személyes adatokban bekövetkezett változások a Társaság oldalainak az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon állíthatóak be vagy módosíthatóak. Ugyanitt van lehetőség a Személyes adatok törlésére is.

9.2.      A Társaság hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

9.3.      Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.4.      Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Társaság címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a csaszarferenc68@t-online.hu vagy a csaszarferenc680@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált email címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak a Társaság által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

9.5.      Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre a Társaság a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

X.      Adatfeldolgozás

10.1.    A Társaság külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén a saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

XI.     Külső szolgáltatók

11.1.    A Társaság weboldalaink látogatottsági és egyéb webanalitikai adatai független mérését külső szolgáltató támogatja (Google Analytics). A külső szolgáltató rendszereiben, az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltató saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. A mérési adatok kezeléséről a mérést végző külső szolgáltató tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics/hu-HU/.

11.2.    A Társaság további külső szolgáltató kimutatásait is használja a Facebook, LinkedIn, valamint a Google+ által biztosított mérési technikák alkalmazásával. A külső  szolgáltatók rendszereiben, az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. A mérési adatok kezeléséről a mérést végző szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségeik:https://www.facebook.com/about/privacy/, http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv, http://www.google.com/intl/hu_ALL/policies/privacy/.

11.3.    Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltató 7 minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, instargram.

11.4.    A honlapok látogatása során a www.tripletturn.hu tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat, úgy mint a látogató IP címét, a látogatás idejét, a látogatásra alkalmazott böngésző típusát és verziószámát, valamint a böngészőt futtató operációs rendszer típusát és verzióját. A weboldalak látogatása során a tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató birtokába juthatnak bizonyos, a Felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (például IP-cím), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

11.5.    A Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

XII.   Adattovábbítás lehetősége

12.1.    A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

12.2.    Amennyiben a Társaság az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

XIII.  Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

13.1.    A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

13.2.    A Felhasználó következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIV.  Jogérvényesítési lehetőségek

14.1.    A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). 8 14.2.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők a Társaság munkatársai is az csaszarferenc68@t-online.hu vagy a csaszarferenc680@gmail.com e-mail címen.